Logo
Menubalk
Heart Matters homepage Heart at Work® Leiderschapscoaching Teamontwikkeling Publicaties Contact

Programma's

Overzicht


Heart at Work®

"Kernwaarden vormen de identiteit van een organisatie. Ze vormen het hart, geven betekenis aan en zijn een leidraad voor het dagelijks handelen."

Het Heart at Work® programma brengt een collectieve ervaring op gang die ieder individu zal inspireren de waarden die ze versterkt willen zien in de organisatie te vertalen in concreet gedrag voor zichzelf.

Waarden vormen het 'hart van de zaak', ze zijn een 'eiland van consensus' in een wereld die bol staat van misverstanden en geharrewar.

Ons gedrag mag verschillen, onze diepste waarden delen we.

Zichtbaat gedrag, intenties, waarden

Uitgangspunt van het Heart at Work® programma is dat wanneer we het gedrag van mensen willen veranderen, we dit proces niet kunnen controleren en/of plannen. We kunnen alleen de waarschijnlijkheid vergroten dat mensen zelf hun gedrag gaan veranderen. En de beste manier om dat te doen is door hun inzicht in de huidige en de gewenste situatie en met name in het verschil tussen beide te vergroten. En 'inzicht' doen we het beste op door dingen te erváren. En die ervaring is sterker naarmate we haar met zoveel mogelijk mensen tegelijk opdoen.

Het Heart at Work® programma raakt de grond waar ieder mens zijn wortels in heeft. Het maakt zichtbaar en tastbaar dat we als mensen niet alleen verschillen maar dat we ook verbonden zijn. Dat er universele wetten zijn die altijd gelden.

Het Heart at Work® programma:

Vanuit een overkoepelende visie op verandering en onder centrale regie kent het programma de volgende onderdelen.

Muziektheater

Scriptschrijver en componist interviewen medewerkers en managers. Uit al hun verhalen schrijven ze een script voor een muziektheater programma van ca. 1 uur. Deze professionele voorstelling is als een spiegel die helder, eerlijk en herkenbaar is. De songs uit de voorstelling blijven als 'klifhangers' hangen en zijn een blijvende inspiratiebron. De emotionele impact van een muziektheatervoorstelling maakt het tot een uniek instrument om een collectief proces op te starten. Na de voorstelling zijn er woorden en metaforen voorhanden om een dialoog te voeren over 'wat is'.

Dialoog met jezelf

In de theaterzaal worden vanaf het toneel vragen gesteld aan de zaal. De aanwezigen worden gevraagd daar in stilte op te antwoorden. Het zijn vragen over zowel herkenbaarheid als de persoonlijke beleving van de voorstelling. Met het denken over de vragen bereiden de deelnemers zich voor op ...

Collectieve dialoog

In de theaterfoyer vindt aansluitend een dialoog plaats in kleine groepen. De vraag is drieledig: wat is herkenbaar?; wat bevalt je niet?; en wat zijn de 3 kernwaarden die je meer zou willen terugvinden in de organisatie? (bijv. daadkracht, teamwerk, passie, leiderschap, deskundigheid, moed...).

Benoemen van kernwaarden

Via een elektronische stemmethodiek kiest de totale groep een drietal kernwaarden. Dat wil zeggen begrippen als passie, daadkracht, teamwerk, vernieuwingskracht die een leidraad vormen voor het dagelijks handelen.

Bekrachtigend onderzoek

'Wat we meer willen zien is er al, we moeten het alleen ont - dekken!'. Dit is het motto bij de volgende stap.

De maand van...

Elke kernwaarde krijgt zijn eigen maand. De waarde wordt hierbij op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Uiteindelijk leidt dit alles tot een nominatie proces waarbij iedere medewerker wordt gevraagd, diegene aan te wijzen, die volgens hem deze 'waarde al leeft'.

Documentaire

Over de genomineerden wordt een documentaire gemaakt. Niet zozeer over henzelf maar over de verhalen, die mensen over hen vertellen.

De genomineerden krijgen tenslotte een budget beschikbaar waarmee ze het kloppend hart dat zij verbeelden, naar eigen inzicht, een extra impuls mogen geven.

Inspired Learning® workshops

Medewerkers kunnen zich tenslotte inschrijven voor workshops rond de kernwaarden. De workshops worden vormgegeven binnen een uniek concept dat werd ontwikkeld door Peter Deming. Uitgangspunt is dat het vermogen van de 'leerling' om, in dit geval, de kernwaarde te 'leven' al in hem/haar zit. De uitdaging is een omgeving te creëren waarin dat potentieel kan vrijkomen. De vraag 'hoe de kernwaarde in de praktijk te brengen' zal tijdens de workshop centraal staan. Doel van de workshop is de deelnemers het plezier van 'leren' opnieuw te laten ontdekken door een inspirerende leeromgeving te creëren. Daarbij speelt de rol van de facilitator, de fysieke omgeving waarin het leren (of liever het inspireren) plaatsvindt en de gehanteerde leermethode een rol. Deze aspecten zijn geïntegreerd in dit concept waarover meer op www.inspiredlearning.org.

Zodoende ontstaat een permanent leerproces. De organisatiecultuur gaat 'leven'. Het wordt daadwerkelijk een proces van co-creatie!

Het Heart at Work® programma wordt vanuit Heartmatters (www.heartmatters.nl) mede vormgegeven en uitgevoerd door Plezant Producties (muziektheater www.plezant.nl) en Dechesne en Boertje (internal branding, communicatie en evenement organisatie www.db-online.nl)

'De kwaliteiten die we meer willen zien zijn al aanwezig; maar we zien ze niet!'.

De afgelopen periode produceerden we voor opdrachtgevers de volgende maatwerk en generieke voorstellingen.


Integriteit op het Werk

Het programma Integriteit op het werk duurt een halve dag. Er kunnen maximaal 50 mensen tegelijk deelnemen. Doelstelling is bewustwording te stimuleren rond het thema Integriteit (Wat is integer zijn?; In hoeverre ben ik het?; Wat zijn mijn dilemma's?; Hebben anderen die ook?).

Workshop

Heartmatters ontwikkelde samen met Plezant Producties en in samenspraak met het bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam, een korte workshop. Centraal onderdeel van de workshop is een muziektheaterstuk dat op locatie kan worden opgevoerd.

In een onderlinge dialoog wordt vervolgens verkend wat "integer werken" betekent en vraagt.

Programma

Muziektheaterstuk "Integriteit"

De voorstelling gaat over een ambtenaar, die met het afleggen van zijn ambtseed zweert zijn ambt integer te zullen uitoefenen. In de praktijk kampt hij vervolgens al gauw, voor iedere ambtenaar herkenbare morele dilemma's. Hoe ga je daarmee om, waar zit je kompas, en hoe gebruik je het?

"Integriteit" reikt "taal" en "beeld" aan, op basis waarvan deelnemers daarna met elkaar in dialoog gaan. De voorstelling geeft geen antwoorden, maar wil een spiegel zijn, die zo helder is, dat iedereen er zijn eigen werkelijkheid in kan herkennen. Een uitwisseling van ervaringen is hierna onontkoombaar.

Een dialoog

Na het zien van het stuk en een pauze is er een dialoog. Een innerlijke dialoog (iedere deelnemer beantwoordt schriftelijk, voor zichzelf, vragen die plenair worden gesteld), een dialoog in tweetallen (de antwoorden worden verdiept en uitgewisseld) en in groepen van 5 (conclusies trekken en vertalen naar vervolgstappen in de eigen praktijk).

Een "uitleiding"

Korte presentatie rond het begrip Integriteit en een praktische schets van nuttige vervolgstappen in het groeiproces naar een bewuste en "zelfverantwoordelijke" cultuur.

De aanleiding voor het programma

De morele betrouwbaarheid van de overheid is een steeds belangrijker factor in de samenleving geworden. De overheid legt in wetten vast wat de algemeen aanvaarde morele basisbeginselen zijn en is de enige die deze met geweld kan afdwingen. Daarnaast is het vertouwen van de burger in de overheid van cruciaal belang voor het handhaven van onze rechtstaat.

Dit vertrouwen moet de burger krijgen van ambtenaren die zich bewust zijn van hun unieke taak en die hun werk "integer" uitvoeren.

Maar, wat bedoelen we met "integer" en hoe bevorderen we, dat ambtenaren integer hun werk doen en zich bewust worden/blijven van hun speciale rol binnen onze samenleving?

Wat is integriteit?

Letterlijk betekent Integriteit volgens Van Dale: "in een ongeschonden toestand"; Dit wordt uitgewerkt in rechtschapen, onomkoopbaar, onkreukbaar. Ambtenaren dienen tijdens hun werk het vastgestelde beleid en de daaruit voortvloeiende regels toe te passen. Maar ze moeten daarnaast ook hun eigen morele afweging kunnen maken (de uitnodiging voor de skybox, de lunch declareren, het clubblad kopiëren, surfen op het web voor de vakantiebungalow...) en daarvoor uit durven komen. Met name dat laatste vraagt veel. Immers, niet alles "wat hoort" is vast te leggen in regels en voorschriften!

De overheid kan veel controleren en sanctioneren maar, "integer gedrag" is niet af te dwingen.

Integer gedrag bevorderen

Als gezegd is het vastleggen in regels en voorschriften "hoe het moet", de naleving controleren en vervolgens, als het fout gaat, corrigeren met sancties, een mogelijkheid.

Voorkomen is echter beter dan genezen. Dat betekent werken aan een cultuur waarin ambtenaren als professionals verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen. En daarnaast ook bereid zijn hun werkwijze te toetsen aan het oordeel en de ervaringen van hun collega's en leidinggevenden. Binnen zo'n cultuur kan de overheid, als werkgever, vertrouwen op het morele oordeel van de ambtenaar zelf. Hoe stimuleren we zo'n cultuur?

Het traditionele fundament voor integer handelen was de religieuze moraal. Deze heeft echter steeds minder gezag. Het begrip integriteit moet dus van een nieuw fundament worden voorzien. Een fundament dat past in deze tijd.

Een innerlijk kompas ontwikkelen

Iedere ambtenaar zou bij een moreel dilemma te rade moeten kunnen gaan bij zijn eigen "innerlijk kompas". Zo'n kompas ontwikkelen, vraagt twee dingen:

1. Bewustwording

De ambtenaar moet zélf inzicht ontwikkelen over wat hijzelf moreel aanvaardbaar vindt en wat niet.

2. Verantwoordelijkheid nemen

Vervolgens moet hij er ook voor kiezen om op basis van dat inzicht te handelen, hij moet er verantwoordelijkheid voor nemen, het uitspreken, "ervoor gaan staan".

© Heart Matters 2002-2023
Heartmatters logo